Privacyverklaring

Als je een van onze websites of apps bezoekt, informatie aanvraagt via onze websites of apps, telefonisch contact met ons opneemt en/of je bij ons aanmeldt of wanneer je door jouw vereniging bij ons als lid wordt aangemeld, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die onder verantwoordelijkheid van de KNHB worden verwerkt. De KNHB is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties, waaronder jouw vereniging, en andere (online) bronnen die op onze websites worden genoemd.

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring of een klacht hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kun je contact opnemen met privacy@knhb.nl.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?

De KNHB is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de KNHB de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat de KNHB verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving, te bereiken via privacy@knhb.nl.

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De KNHB verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de KNHB:

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om jou informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het deelnemen aan panels;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren;
 • om je gerichte advertenties te tonen bij het bezoeken van onze website(s) door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om je op websites van derden specifieke advertenties van de KNHB te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken of door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond.

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van de KNHB. Ook is het mogelijk dat jouw gegevens wanneer je gebruik maakt van verschillende KNHB producten en/of diensten, tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere KNHB producten en/of diensten en/of van derden (zoals hieronder genoemd onder ‘gegevens verkregen via derden’)

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van hockeyers, fans, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de KNHB te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van de KNHB, dan biedt de KNHB jou altijd de gelegenheid om je hiervoor uit te schrijven.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag de KNHB alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De KNHB hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

A.   na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;

B.   in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

C.   om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

D.   in verband met de gerechtvaardigde belangen van de KNHB, waarbij de KNHB erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in geval van:

 • het maken van studies en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van de KNHB, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen  voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;
 • het verzorgen en verbeteren van de website, het tonen van gerichte advertenties op onze websites dan wel op websites van derden waarbij de KNHB door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie en content te kunnen verstrekken. De logica die de KNHB daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie onze Cookieverklaring).

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De KNHB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Als je lid bent van een hockeyvereniging en daardoor lid van de KNHB beschikt de KNHB via jouw vereniging over bepaalde persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd en e-mailadres. De vereniging geeft deze gegevens aan de KNHB door na je aanmelding. De KNHB koppelt deze gegevens vervolgens aan een bondsnummer. Het bondsnummer wordt slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden van de KNHB en je hockeyvereniging.

In andere gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou en verwerken we deze, bijvoorbeeld als je een account aanmaakt, je aanmeldt voor een cursus, workshop of bijscholing of je inschrijft voor de nieuwsbrief.

1.   Account aanmaken

Om gebruik te maken van bepaalde onderdelen van onze websites en digitale platformen, dien je eerst een account aan te maken. Na het aanmaken van je account, bewaren wij je gegevens, zodat je bij inloggen een gepersonaliseerd nieuwsoverzicht en standenmotor krijgt (hockey.nl) en je bijvoorbeeld de mogelijkheid hebt te reageren op berichten.

Om een account aan te maken, vragen wij om de volgende gegevens:

Naam
Geboortedatum
Bondsnummer
E-mailadres
Foto (optioneel)

Als je lid bent van een hockeyvereniging en de KNHB (of registreert staat met een functie bij een vereniging) en je bondsnummer invult, is een deel van deze gegevens (naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres) al bij de KNHB bekend. Het is mogelijk een ander e-mailadres of naam op te geven dan bij de KNHB bekend is als je een account aanmaakt. Deze zullen echter niet worden gewijzigd in de ledenadministratie van de KNHB.
Als je je account verwijdert, worden ook de door jou opgegeven persoonsgegevens met betrekking tot je account verwijderd. Voor meer informatie en vragen over je persoonsgegevens kun je contact opnemen met privacy@knhb.nl.

2.   Abonneren op de Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van hockey.nl. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van hockeynieuws. Je e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. In iedere nieuwsbrief die je ontvangt, staat een link waarmee je je weer kunt afmelden.

3. Cookies

Daarnaast verkrijgen wij gegevens via cookies, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van onze online diensten of het soort dienst dat je gebruikt. Deze informatie kunnen wij koppelen aan je account op het moment dat je bent ingelogd.

4. Gegevens verkregen via derden

Als je bij een van onze partners aanmeldt voor een dienst of product van de KNHB, zoals bijvoorbeeld een inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven, dan ontvangen wij van deze partner die betreffende gegevens en mogen wij deze verwerken voor het doel waarvoor jij die gegevens hebt afgegeven. Wanneer je bijvoorbeeld inlogt via een social media partij (bv facebook) op een website of app van de KNHB, ontvangen wij je e-mailadres en openbare profielinformatie.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Voor het beheer van onze websites en digitale platformen maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Je persoonsgegevens worden in geen geval door de KNHB aan derden verkocht of met ze gedeeld.

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de KNHB

De KNHB kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de KNHB

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor ons een ict oplossing aanbieden, zoals voor onze ledenadministratie, of voor de organisatie rondom competities, het aanbieden van spelersvolgsystemen, of om derden die door de KNHB worden ingeschakeld voor het verbeteren van de dienstverlening (bv. marktonderzoek). Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) wordt doorgegeven aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om jou specifiek te benaderen. Mocht je niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kun je daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij jouw vereniging, de KNHB en/of NOC*NSF.

De KNHB voert in het Case Management Systeem Sport (CMSS) van de koepelorganisatie NOC*NSF (welke wordt beheerd door het Centrum Veilige Sport Nederland), persoonsgegevens in naar aanleiding van signalen, meldingen c.q. incidenten op het gebied van seksuele intimidatie en overig grensoverschrijdend gedrag van leden. Deze informatie heeft als doel te komen tot een veilige(r) sportomgeving en daarmee ook sportbeoefening. Dit gebeurt door het monitoren, registreren en rapporteren van grensoverschrijdend gedrag in het CMSS. Deze gegevens mogen en zullen niet door de KNHB noch door NOC*NSF voor andere doeleinden dan hiervoor beschreven worden aangewend en worden ook niet aan derden verstrekt in welk vorm dan ook.

Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de KNHB of wanneer de KNHB hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3. Geen commercieel gebruik

De KNHB zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. Wanneer het gaat om het verstrekken van ledengegevens aan onze partners (voor het doen van een aanbieding speciaal voor onze leden), geldt dat we dit uitsluitend doen na hiervoor vooraf van jou (of jouw wettelijke vertegenwoordiger als je minderjarig bent) verkregen toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Jouw gegevens worden dan niet meer verstrekt aan onze partners, zodat zij aan jou als lid van de KNHB geen aanbiedingen kunnen doen.

Beveiliging

De KNHB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De KNHB heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen. Je gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de Platformen contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Inzage, verwijderen en wijzigen: wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Tenslotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen aan: privacy@knhb.nl.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Voor leden van een bij de KNHB aangesloten vereniging geldt dat zij voor vragen over het lidmaatschap zich eerst moeten richten tot hun eigen vereniging.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met ons via privacy@knhb.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2021.